چارت درسی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چارت درسی کارشناسی ارشد را از این لینک می‌توانید دانلود کنید.

چارت درسی دوره فرعی(minor) گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

جهت مشاهده چارت درسی به این لینک مراجعه کنید.

Winter 2023

    TIME  INSTRUCTOR(S)  COURSE NAME
Sundays 15:00 - 18:00 Seyyed Ali Taheri Introduction to Philosophy
Saturdays 9:00 - 12:00 Meysam Sefidkhosh Continental Philosophy
Tuesdays 14:30 - 17:30
Javad Akbari Takhtameshlou Introduction to Philosophy of Science
Sundays 15:00 till 18:00 Ebrahim Azadegan Western Philosophy 2
Sundays 9:00 till 12:00 Ja'far Aghaei Chavoshi History of Science 1
Mondays 9:00 till 12:00    Seyed Hassan Hosseini, Mohammad Ebrahim Maghsoodi Science and Theology
Sundays 15:00 till 18:00 Mostafa Taqavi Science and Technology Studies
    Mondays 15:00 till 18:00 Seyyed Ali Taheri Epistemology
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text

Fall 2021

    TIME  INSTRUCTOR(S)  COURSE NAME
Sundays 16:00 till 19:00 Ebrahim Azadegan Philosophy of Mind
Mondays 16:00 till 19:00 Ebrahim Azadegan Introduction to Philosophy
Wednesdays 10:00 till 14:30 Arash Abazari Western Philosophy
Sundays 10:00 till 12:00 Arash Abazari Advanced Western Philosophy
Sundays 8:00 till 12:30     Seyed Hassan Hosseini Islamic Philosophy 1
Mondays 9:00 till 12:00     Seyed Hassan Hosseini Science and Theology
Saturdays and Mondays 10:00 till 12:00     Seyyed Ali Taheri Metaphysics
    Tuesdays 10:00 till 12:00     Seyyed Ali Taheri Advanced Metaphysics
Sundays 13:00 till 16:00 Banafsheh Eftekhari Islamic History of Science
Saturdays 16:00 till 19:00     Alireza Kazemi Philosophy of Virtual Worlds
Saturdays 13:00 till 16:00 Narges Bahmanpour Philosophy Of Physics
Saturdays 15:00 till 18:00 Masoud Tousi Saeedi Meaning of Life
Mondays 13:00 till 16:00 Ja'far Aghaei Chavoshi History of Science 2
Sundays 13:30 till 16:30 and 17:00 to 18:30 Javad Akbari Takhtameshlou Philosophy of Science 1
    Tuesdays 13:30 till 16:30 Javad Akbari Takhtameshlou Topics in Philosophy of Science
Tuesdays 16:00 till 18:00 Mostafa Taqavi Advanced Philosophy of Science 1
Sundays 16:00 till 19:00 Mostafa Taqavi Science and Technology Studies
Wednesdays 10:00 till 13:00 Mostafa Taqavi Introduction to Philosophy of Science

Winter 2020

Fall 2018

Fall 2016